[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی
تاریخ : 1392/01/26

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی

چاپی : M-150-2234.pdf M-150-2234.pdf تاریخ سند : 1392/01/26

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/01/26 شماره نامه : 150/2234