[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/05/25

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : M-131-28963.pdf M-131-28963.pdf تاریخ سند : 1391/05/25

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/05/25 شماره نامه : 131/28963