‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/05/25

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : N-131-47845.pdf N-131-47845.pdf تاریخ سند : 1391/05/25