[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
تاریخ : 1392/02/01

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)

چاپی : M-126-3916.pdf M-126-3916.pdf تاریخ سند : 1392/02/01

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/02/01 شماره نامه : 126/3916