[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
تاریخ : 1392/03/12

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)

چاپی : M-126-15670.pdf M-126-15670.pdf تاریخ سند : 1392/03/12

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/03/12 شماره نامه : 126/15670