[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
تاریخ : 1392/03/20

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)

چاپی : N-126-50951.pdf N-126-50951.pdf تاریخ سند : 1392/03/20