[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/10/03

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : M-115-58192.pdf M-115-58192.pdf تاریخ سند : 1391/10/03

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/08/07 شماره نامه : 115/58192