[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/10/12

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : N-115-49048.pdf N-115-49048.pdf تاریخ سند : 1391/10/12