‹ وضعیت قبلی [11]

12 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/10/19

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : L-115-62238.pdf L-115-62238.pdf تاریخ سند : 1391/10/19