[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/05/22

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : M-111-27646.pdf M-111-27646.pdf تاریخ سند : 1391/05/22

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/05/22 شماره نامه : 111/27646