[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی (پیانک PLANC)
تاریخ : 1391/05/23

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی (پیانک PLANC)

چاپی : M-110-27864.pdf M-110-27864.pdf تاریخ سند : 1391/05/23

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/05/23 شماره نامه : 110/27864