[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/05/25

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : N-111-47853.pdf N-111-47853.pdf تاریخ سند : 1391/05/25