‹ وضعیت قبلی [5]

6 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/06/06

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : L-111-30618.pdf L-111-30618.pdf تاریخ سند : 1391/06/06