[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل
تاریخ : 1391/10/30

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل

چاپی : M-106-64940.pdf M-106-64940.pdf تاریخ سند : 1391/10/30

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/10/30 شماره نامه : 106/64940