[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ : 1391/11/28

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی

چاپی : M-103-71498.pdf M-103-71498.pdf تاریخ سند : 1391/11/28

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/11/28 شماره نامه : 103/71498