‹ وضعیت قبلی [6]

7 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ : 1391/12/12

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی

چاپی : L-103-75654.pdf L-103-75654.pdf تاریخ سند : 1391/12/12