[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
تاریخ : 1391/08/27

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : M-98-49266.pdf M-98-49266.pdf تاریخ سند : 1391/08/27

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/08/27 شماره نامه : 98/49266