[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
تاریخ : 1391/10/03

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : M-98-58189.pdf M-98-58189.pdf تاریخ سند : 1391/10/03

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/10/03 شماره نامه : 98/58189