[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
تاریخ : 1391/10/12

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : N-98-49050.pdf N-98-49050.pdf تاریخ سند : 1391/10/12