‹ وضعیت قبلی [8]

9 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
تاریخ : 1391/10/20

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : L-98-62742.pdf L-98-62742.pdf تاریخ سند : 1391/10/20