[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
تاریخ : 1391/05/08

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی

چاپی : M-76-23436.pdf M-76-23436.pdf تاریخ سند : 1391/05/08

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/05/08 شماره نامه : 76/23436