[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
تاریخ : 1391/05/12

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی

چاپی : N-76-47636.pdf N-76-47636.pdf تاریخ سند : 1391/05/12