[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ : 1392/04/11

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نظام رتبه بندی معلمان

چاپی : G-316-13051.pdf G-316-13051.pdf تاریخ سند : 1392/03/18 شماره چاپ : 597

پیوست ها

1392/10/03 مخصوص صحن علنی پیوست : G-316-13051-1.pdf G-316-13051-1.pdf