[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان
تاریخ : 1392/04/24

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان

چاپی : G-278-13072.pdf G-278-13072.pdf تاریخ سند : 1392/02/29 شماره چاپ : 552