[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1392/04/25

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : G-228-13070.pdf G-228-13070.pdf تاریخ سند : 1391/12/02 شماره چاپ : 438

پیوست ها

1392/09/05 مخصوص صحن علنی پیوست : G-228-13070-2.pdf G-228-13070-2.pdf
1392/04/23 پیوست : G-228-13070-1.pdf G-228-13070-1.pdf