[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/04/23

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : G-313-13069.pdf G-313-13069.pdf تاریخ سند : 1392/03/21 شماره چاپ : 594

پیوست ها

1392/08/26 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-313-13069-1.pdf G-313-13069-1.pdf