[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/04/25

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-282-13074.pdf G-282-13074.pdf تاریخ سند : 1392/03/21 شماره چاپ : 560

پیوست ها

1393/03/24 مخصوص صحن علنی پیوست : G-282-13074-1.pdf G-282-13074-1.pdf