[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب ها
تاریخ : 1392/04/24

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب ها

چاپی : C1-212.pdf C1-212.pdf تاریخ سند : 1392/04/30 شماره چاپ : 656

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 397، 652