‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ : 1392/04/23

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح نظام رتبه بندی معلمان

چاپی : C1-316.pdf C1-316.pdf تاریخ سند : 1392/04/30 شماره چاپ : 650

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 597