[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/04/25

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : C1-313.pdf C1-313.pdf تاریخ سند : 1392/05/06 شماره چاپ : 671

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 594