[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل
تاریخ : 1392/05/15

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل

چاپی : G-323-13135.pdf G-323-13135.pdf تاریخ سند : 1392/04/22 شماره چاپ : 620

پیوست ها

1395/04/14-13135-2 پیوست : 13135-2.pdf 13135-2.pdf
1395/04/21-13135-3 پیوست :
1394/09/22 ویرایش اول پیوست :