[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری (ویرایش اول)
تاریخ : 1392/06/04

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری (ویرایش اول)

چاپی : G-324-13167 ويرايش اول.pdf G-324-13167 ويرايش اول.pdf تاریخ سند : 1392/04/08 شماره چاپ : 621