‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی
تاریخ : 1392/06/10

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی

چاپی : G-210-13186.pdf G-210-13186.pdf تاریخ سند : 1391/11/15 شماره چاپ : 395

پیوست ها

1393/03/25 پیوست : G-210-13186-1.pdf G-210-13186-1.pdf