[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/06/04

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-282.pdf C1-282.pdf تاریخ سند : 1392/06/13 شماره چاپ : 729

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 560، 720