[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تاریخ : 1392/04/24

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

چاپی : C1-208.pdf C1-208.pdf تاریخ سند : 1392/06/12 شماره چاپ : 655

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 393، 651