[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/06/25

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 مجلس شورای اسلامی

چاپی : G-257-13195.pdf G-257-13195.pdf تاریخ سند : 1392/02/01 شماره چاپ : 507