‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
تاریخ : 1392/06/17

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

چاپی : P-26.pdf P-26.pdf تاریخ سند : 1392/06/17 شماره چاپ : 738

پیوست ها

1392/08/18 پیوست پیوست : P-26P.pdf P-26P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 30

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/06/17

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701896 جعفر قادری جعفر قادری فارس (شیراز) یازدهم