1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/06/31 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/06/31

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

چاپی : I-359.pdf I-359.pdf دست‌نویس : ID-359.pdf ID-359.pdf تاریخ سند : 1392/07/07 شماره چاپ : 750

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/06/31 به تصویب نرسید.