[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
تاریخ : 1392/06/16

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

چاپی : C1-26.pdf C1-26.pdf تاریخ سند : 1392/07/07 شماره چاپ : 739

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 30، 738