[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1392/07/22

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : P-228.pdf P-228.pdf تاریخ سند : 1392/07/22 شماره چاپ : 792

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 438

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/07/22

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم