[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
توضیحات : مخصوص صحن علنی
تاریخ : 1392/07/29

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : G-31-13260.pdf G-31-13260.pdf تاریخ سند : 1391/04/06 شماره چاپ : 35

توضیحات : مخصوص صحن علنی