[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع کاداستر
تاریخ : 1392/07/28

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع کاداستر

چاپی : G-25-13256.pdf G-25-13256.pdf تاریخ سند : 1392/04/12 شماره چاپ : 29

پیوست ها

1393/11/12 مخصوص صحن علنی پیوست :
1393/09/16 مخصوص صحن علنی پیوست : G-25-13256-5.pdf G-25-13256-5.pdf
1393/07/15 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-25-13256-4.pdf G-25-13256-4.pdf
1393/06/01 مخصوص صحن علنی پیوست : G-25-13256-3.pdf G-25-13256-3.pdf
1393/5/19 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-25-13256-2.pdf G-25-13256-2.pdf
1393/03/20 مخصوص صحن علنی پیوست : G-25-13256-1.pdf G-25-13256-1.pdf