[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1392/07/17

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : C1-228.pdf C1-228.pdf تاریخ سند : 1392/07/23 شماره چاپ : 793

پیوست ها

1392/08/04 پیوست پیوست : C1-228P.pdf C1-228P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 438، 792