‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1392/08/15

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : G-356-13298.pdf G-356-13298.pdf تاریخ سند : 1392/06/26 شماره چاپ : 732