[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
تاریخ : 1392/08/15

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم

چاپی : I-386.pdf I-386.pdf دست‌نویس : ID-386.pdf ID-386.pdf تاریخ سند : 1392/08/28 شماره چاپ : 829