[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/08/28

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : E-125.pdf E-125.pdf تاریخ سند : 1392/08/29 شماره چاپ : 839

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 348، 168، 337