[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک بند به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی
تاریخ : 1392/08/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک بند به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپی : I-392.pdf I-392.pdf دست‌نویس : ID-392.pdf ID-392.pdf تاریخ سند : 1392/09/12 شماره چاپ : 845