1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (57) قانون آیین نامه داخلی مجلس
تاریخ : 1392/08/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (57) قانون آیین نامه داخلی مجلس

چاپی : I-393.pdf I-393.pdf دست‌نویس : ID-393.pdf ID-393.pdf تاریخ سند : 1392/09/12 شماره چاپ : 846