[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری
تاریخ : 1392/08/28

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

چاپی : C1-324.pdf C1-324.pdf تاریخ سند : 1392/09/09 شماره چاپ : 857

پیوست ها

1392/09/12 پیوست پیوست : C1-324P.pdf C1-324P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 621، 856