[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش شور دوم (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش شور دوم درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
تاریخ : 1392/09/03

نسخه چاپی

عنوان : گزارش شور دوم درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : C1-31.pdf C1-31.pdf تاریخ سند : 1392/09/06 شماره چاپ : 855

پیوست ها

1392/11/02 اصلاحیه 1 پیوست : C2-31E1.pdf C2-31E1.pdf
1392/10/23 اصلاحیه پیوست : C2-31E.pdf C2-31E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 532، 531، 35